Sea Stadium v2.16.1 (old_waluigi_gc).szs

Preview
Download